Impuls Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Impuls Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • de volgende persoonsgegevens van u kunnen vragen
  • Voornaam
  • tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Zorgverzekeringsgegevens
  • Documentnummer van legitimatiebewijs
  • Indien van toepassing bankgegevens
  • Burgerservicenummer
  • Gegevens over gezondheid
   • het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:
   • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
   • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
   • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
   • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

   Als Impuls Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy of, in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

   Verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Impuls Fysiotherapie:

   In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor kwaliteitsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek.

   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   Impuls Fysiotherapie is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

   • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
    • voor (fysiotherapeutische / oefentherapeutische) behandeling;
    • voor doelmatig beheer en beleid;
    • voor audits en kwaliteitsmeting.
   • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
   • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
   • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

   Verstrekking aan derden:

   De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

   *  de opslag van uw dossier en de benoemde persoonsgegevens maken wij gebruik van SpotOnMedics. SpotOnMedics voldoet aan alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen van gegevensbescherming. SpotOnMedics is NEN7510 en ISO 27001 gecertificeerd.

   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen waar wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

   Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

   Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   Beveiliging:

   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

   • alle personen die namens Impuls Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen; bij SpotOnMedics en Zorgmail gebruiken we daar bovenop nog een tweestaps authenticatie.
   • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

    U heeft de volgende rechten:

   • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
   • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
   • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
   • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
   • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
   • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
   • Het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging).
   • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

   Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken bij Impuls Fysiotherapie. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   Het afschrift van uw dossier wordt u binnen 5 werkdagen toegezonden. Er worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.

   Klachten:

   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

   Vragen:

   Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

   Contactgegevens:

   Impuls Fysiotherapie

   Van Harenstraat 47-a

   9076 BT St.-Annaparochie

   info@impulsfysiotherapie.nl

   0518-419998