Algemene voorwaarden losse lessen Yin Yoga en Pilates

1. DEFINITIE LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap aangegaan met Impuls Fysiotherapie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Daarnaast wordt het lidmaatschap afgesloten voor minstens twee maanden.

2. TARIEF GROEPSTRAINING

Het tarief voor een abonnement op basis van losse lessen Yin Yoga of Pilates bedraagt € 13,- per les. Het lidmaatschapsbedrag wordt aan het einde van elke maand afgeschreven middels een automatische incasso.

3. WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP

Impuls Fysiotherapie is te allen tijde gemachtigd om het rooster aan te passen aan vakanties of andere grondige redenen. De leden moeten hier minstens twee weken van tevoren van op de hoogte zijn gebracht.

Indien een lid niet kan deelnemen aan een les door verhindering, dient dit minstens 24 uur van te voren zijn doorgegeven. Anders zijn wij genoodzaakt de les wel in rekening te brengen. Gaat een les niet door vanwege ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, dan wordt deze door ons niet in rekening gebracht.

Wanneer een lid door een blessure niet kan deelnemen aan de groepstraining, kan het abonnement per direct tijdelijk stopgezet worden. Echter wordt de beoordeling hiervan, volledig gedaan door een fysiotherapeut van Impuls Fysiotherapie of een arts. Alleen een werknemer van Impuls Fysiotherapie kan het abonnement tijdelijk stopzetten en weer in laten gaan op een door hem bepaalde datum.

4. OPZEGGEN ABONNEMENT

Het opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te worden gedaan. Als opzegtermijn van het lidmaatschap geldt een periode van 1 maand. Dit stopt altijd per de 1e van de maand.

Voordat het abonnement opgezegd kan worden, dienen alle achterstallige betalingen te worden voldaan, anders blijft het abonnement gelden.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Impuls Fysiotherapie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Ook kan Impuls Fysiotherapie niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten van een mogelijk ongeval of letsel van leden. Deze kosten dienen door de deelnemer zelf betaald te worden. Schade toegebracht aan de materialen van Impuls Fysiotherapie is verhaalbaar op de deelnemer van de groepstraining op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

6. HUISREGELS

Wilt u de kleedkamer en douches na de training netjes achterlaten. Wanneer u twijfels heeft over de uitvoering van een bepaalde oefening of de intensiteit van de training, is het raadzaam om dit gelijk te bespreken met de docent. Wij stellen het op prijs als u de docent voor de training op de hoogte stelt, wanneer er een verandering in uw medische situatie heeft plaatsgevonden.

7. ONTZEGGING TOEGANG IMPULS FYSIOTHERAPIE

Impuls Fysiotherapie heeft te allen tijde het recht om een lid dat de algemene voorwaarden niet naleeft, de toegang te ontzeggen. Impuls Fysiotherapie bepaalt de duur van de ontzegging en het lid heeft geen recht op een vergoeding van de abonnementskosten tijdens de duur van de ontzegging.